Eettiset säännöt


Protan toimii useilla toimialoilla useissa maissa. Päämarkkina-alueemme on rakentaminen ja rakennustekniikka. Autamme rakentamaan maita, joihin toimitamme tuotteita ja palveluja, ja suojelemme ylpeänä omaisuutta.

 Olemme ylpeitä toisistamme 

Yksilöinä ja ryhmänä kohtaamme eettisiä ja käytännön tilanteita ja pulmia, jotka koettelevat rehellisyyttämme. Kaikissa tekemissämme päätöksissä käytäntönä on, ettemme koskaan vaaranna rehellisyyttämme. Teemme eettisiä valintoja, ja epäselvissä tapauksissa konsultoimme kollegojamme ja esimiehiämme. 

Missio 

Toimitamme ylpeänä innovatiivisia kattojärjestelmiä, kermejä, ilmanvaihtojärjestelmiä ja teknisiä tekstiilejä, jotka suojaavat asiakkaidemme omaisuutta.

Onnistuaksemme tässä tehtävässä työntekijämme toimivat kunnioittavasti ja rehellisesti liikekumppaneita, asiakkaita, työtovereita, viranomaisia ja muita osapuolia kohtaan, joiden kanssa he ovat tekemisissä työnsä aikana.

Eettinen säännöstömme antaa suuntaviivat kaikille työntekijöillemme, jotta työskentelemme eettisesti ja sosiaalisesti vastuullisesti. Kaikkien työntekijöiden, johtajien, tilapäisen henkilöstön ja muiden Protanin puolesta toimivien henkilöiden on tutustuttava eettisiin sääntöihimme.

Noudatamme sääntöjä, säädöksiä ja määräyksiä ja keskitymme ihmisiin. Takaamme turvalliset ja terveelliset työolot ja olemme tietoisia ympäristövaikutuksistamme.

Arvot 

Meillä on neljä arvoa, jotka ohjaavat toimintaamme ja käyttäytymistämme. Asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja kollegamme kokevat nämä arvot työskennellessään kanssamme. 

Sitoutuminen: Olemme luovia, innovatiivisia ja innokkaita menestymään.

Yhteistyö: Arvostamme ja kohtelemme toisiamme kunnioittavasti. Olemme myyntiin keskittyviä ja kommunikoimme selkeästi.

Laatu: Olemme asiantuntevia, täytämme vaatimukset, ylitämme odotukset ja toimitamme virheettömästi.

Vastuullisuus: Olemme luotettavia, toteutamme suunnitelmamme, opimme onnistumisista ja epäonnistumisista ja toimitamme.

Terveys, turvallisuus ja ympäristö

 Protan on terveyttä edistävä työpaikka, jossa kukaan ei loukkaannu tai sairastu työstä. Hyvä terveys on tärkeää kaikille työntekijöille, ja se on kriittinen menestystekijä tavoitteidemme saavuttamisessa. Olemme vastuussa omasta ja muiden turvallisuudesta ja tarjoamme kaikille hyvät työolosuhteet. Meillä kaikilla on velvollisuus puhua, jos oma tai muiden turvallisuus on vaarassa. Meillä on nolla tapaturmaa ja loukkaantumista koskeva politiikka. Protanilla on ensiluokkaiset turvallisuusmenettelyt ja turvallisuuskoulutus tekemäämme työhön. Kaikilla työntekijöillämme on oikeus keskeyttää työ, jos henkeä tai terveyttä uhkaa välitön vaara. Tällaisissa tilanteissa esimiehiä on hälytettävä välittömästi.

Toteutamme toimintaamme käyttämällä materiaaleja ja energiaa tehokkaasti, keskittyen luonnonvarojen käytön vähentämiseen sekä päästöjen ja jätteiden minimoimiseen. Pyrimme tekemään kaikista tuotteistamme kierrätettäviä.

Laiton työvoima

Laiton työvoima ja sosiaalinen aliarvostus heikentävät toimintaamme, ja suhtaudumme siihen nollatoleranssilla. Kaikki työntekijät välttävät laittoman työvoiman käyttöä ja eivätkä syyllisty sosiaaliseen aliarvostamiseen.

Kiusaaminen ja syrjintä 

Kohtelemme kaikkia niitä, joiden kanssa olemme tekemisissä työmme aikana, kunnioittavasti ja luottamuksellisesti. Emme hyväksy työtovereihin, asiakkaisiin, tavarantoimittajiin tai muihin yhteistyökumppaneihin kohdistuvaa kiusaamista. Sama koskee syrjintää muun muassa uskonnon, etnisen alkuperän, sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

 Markkina ja kilpailu 

Protan haluaa olla osa markkinoita, joilla terve kilpailu on luonnollista. Siksi pidättäydymme kaikesta laittomasta yhteistyöstä tai yrityksistä vaikuttaa markkinoihin.

Meillä on nollatoleranssi korruptiota ja vaikutusvallan väärinkäyttöä kohtaan. Korruptio heikentää vapaan kilpailun periaatetta ja olisi erittäin vahingollista maineellemme. Tilinpäätöksemme kuvastaa kaikkea toimintaamme ja noudattaa kaikkia lakeja ja määräyksiä.

Eturistiriita

Työntekijöiden on vältettävä tilanteita, joissa heidän omat ja Protanin edut ovat ristiriidassa keskenään. Odotamme lojaaleja työntekijöitä ja kiellämme henkilöstöä harjoittamasta tai osallistumasta kilpailutoimintaan. Jos eturistiriita syntyy, työntekijän vastuulla on ilmoittaa siitä välittömälle esimiehelleen. 

Viihde, asiakas- ja toimittajasuhteet, lahjat 

Hyvät ja ammattimaiset suhteet asiakkaisiin ja toimittajiin ovat elintärkeitä markkinoilla menestymisen kannalta. Suhteiden luominen on luonnollinen osa liiketoimintaa, ja me toimimme ja meidät nähdään yrityksenä, jonka etiikkaan panostetaan voimakkaasti. Avoimuus on elintärkeää. Kohtaamme kumppanimme kunnioittavasti ja rehellisesti ja kohtelemme heitä eettisesti. Toimittajamme voivat luottaa siihen, että he kilpailevat Protanin kanssa sopimuksista tasavertaisesti muiden toimittajien kanssa.

Työntekijät voivat esimiehensä luvalla järjestää sosiaalisia tapahtumia, lounaita, päivällisiä ja viihdetilaisuuksia tai osallistua niihin, kunhan tapahtumalla on selkeä ammatillinen/liiketoiminnallinen tarkoitus. Työntekijämme käyttäytyvät aina tietoisina siitä, että he edustavat Protania.

Emme anna arvokkaita lahjoja yksityishenkilöille, ja olemme erityisen varovaisia tässä suhteessa hankintamenettelyn aikana.

Salassapitovelvollisuus

Kaikkia työntekijöitä koskee liikesalaisuuksien tai turvaluokiteltujen tietojen salassapitovelvollisuus. Olemme kaikki yrityksen tärkeitä lähettiläitä. Tämä tarkoittaa, että olemme tietoisia siitä, miten puhumme Protanista sekä työsuhteen aikana että sen päätyttyä.

Lehdistö ja sosiaalinen media

Protan on yhtenäinen ja ammattitaitoinen yritys, ja se haluaa, että sitä pidetään sellaisena. Ainoastaan työntekijät, joilla on valtuudet antaa lehdistölle lausuntoja yrityksen puolesta, voivat tehdä niin.

Käytämme sosiaalista mediaa harkitusti, jotta maineemme ei vahingoituisi. 

Työntekijämme ymmärtävät, että he edustavat Protania myös työajan ulkopuolella.

Sääntöjenvastaisuuksista ilmoittaminen

Kaikkiin toimintoihimme on sovellettava vastuullista raportointijärjestelmää, jotta työntekijät ja muut tahot voivat ilmoittaa meille väärinkäytöksistä. Protanin järjestelmä tekee siitä helppoa ja turvallista.

Jos tiedät Protanin työntekijöistä, jotka eivät noudata sääntöjä, lakeja tai Protanin eettisiä sääntöjä, pyydämme sinua ilmoittamaan meille välittömästi. Voit tehdä sen joko ottamalla yhteyttä henkilöstöjohtajaamme puhelinnumeroon +47 404 57 984, tai tekemällä nimettömän ilmoituksen norjaksi, englanniksi tai puolaksi.

Klikkaa tästä tehdäksesi nimettömän ilmoituksen.